>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت مواد غذایی   
سال:1390 - دوره:1 - شماره:3


  tick  تاثیر نایسین A و بنزوات سدیم بر رفتار لیستریامونوستیوژنز و برخی از پارامترهای میکروبی و شیمیایی در فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophtalmichtysmolitrix) نگه داری شده در دمای 4 درجه سلسیوس - صفحه:1-13

  tick  بررسی بستنی های سنتی مصرفی شهر اهواز از نظر میزان آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس، کلی فرم و اشریشیاکولای - صفحه:15-23

  tick  اثرات ضد باکتریایی ترکیبی نیسین و اسانس پیاز تحت غلظت های مختلف نمک و Ph بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:25-33

  tick  تعیین عوامل باکتریایی جداشده از آبسه‌های کبدی گاوهای کشتاری در کشتارگاه صنعتی تبریز - صفحه:35-40

  tick  بررسی غلظت آرسنیک در ماهی های شوریده (Otolithes Ruber) و کفشک (Psettodes Erumei) عرضه شده در بازار اصفهان به روش اسپکترومتری جذب اتمی - صفحه:41-45

  tick  مطالعه اثر روش های پخت مایکروویو و سرخ کردن بر روی ویژگی های میکروبی همبرگر - صفحه:47-53

  tick  شناسایی، جداسازی، تخلیص و بررسی طیف اثر باکتریوسین های چند سویه لاکتوباسیلوس بومی جدا شده از محصولات لبنی ایران - صفحه:55-69

  tick  مطالعه میزان آلودگی پنیرهای سنتی عرضه شده در بازار تبریز به کلی فرم ها و اشریشیا کولای بیماری زا - صفحه:71-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved