>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت مواد غذایی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارزیابی ویژگی‌های کشک پروبیوتیک در شرایط پر کردن داغ حاوی لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس ریزپوشانی شده - صفحه:1-19

  tick  تاثیر سونیکاسیون حرارتی بر ترکیبات زیست‌فعال آب آلبالو در مقایسه با روش معمول پاستوریزاسیون - صفحه:21-33

  tick  اثر مهاری جدایه‌های بومی انتروکوک‌ بر برخی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی - صفحه:35-48

  tick  بررسی توزیع ژن‌های مولد بیوفیلم در باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام تعدادی از کارخانه‌های لبنی شهر تهران - صفحه:49-58

  tick  شناسایی و اندازه‌گیری فیتواسترول‌ها در ماست به‌روش کروماتوگرافی‌گازی - صفحه:59-70

  tick  تاثیر پودر پوسته اسفرزه بر بقای لاکتوباسیلوس کازئی در دوغ - صفحه:71-81

  tick  ویژگی‌های فیتوشیمی و اثر ضد میکروبی اسانس کاکوتی کوهی و اسانس بذر گشنیز و ترکیب آن‌ها بر تعدادی از باکتری‌های بیماریزای منتقله از غذا - صفحه:83-95

  tick  بررسی اثر عصاره‌ شوید و سیر بر زمان ماندگاری و ویژگی‌های حسی دوغ گرمادیده بدون گاز - صفحه:97-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved