>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت مواد غذایی   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:2


  tick  سنجش مولکولی تقلب گوشت مرغ در همبرگر‌ممتاز به روش Simplex Pcr و Duplex Pcr - صفحه:1-12

  tick  اثر پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه (Piper Nigrum) بر ماندگاری فیله کپور نقره‌ای در بسته‌بندی تحت خلا - صفحه:13-27

  tick  ردیابی ژن‌های کدکننده انتروتوکسین در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر گاومیش در استان خوزستان - صفحه:29-36

  tick  جداسازی و شمارش باسیلوس سرئوس از شیرخام عرضه شده در شهر تبریز و جستجوی ژن Ces در جدایه‌ها - صفحه:37-44

  tick  تشخیص و اندازه‌گیری اسیدهای چرب در روغن‌های خوراکی و قنادی در شهر تبریز با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی - صفحه:45-53

  tick  آلودگی ادویه‌ و سبزی‌های معطر عرضه شده در تبریز: جمعیت میکروبی و تنوع گونه‌ای باکتری‌های روده‌ای - صفحه:55-67

  tick  بررسی اثر جایگزینی نیتریت با استفاده از روغن سیاه‌دانه بر پایداری اکسیداتیو و ویژگیهای میکروبی و حسی سوسیس کوکتل - صفحه:69-84

  tick  بررسی کارایی پلیمر قالب مولکولی در حذف بقایای آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در نمونه‌های سینتتیک و شیر - صفحه:85-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved