>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های مهندسی دفاع مقدس مورد پژوهش: پل بعثت در عملیات والفجر 8  
   
نویسنده احمدی اردشیر ,انبارداران عقیل
منبع مديريت اسلامي - 1395 - دوره : 24 - شماره : 3 - صفحه:43 -72
چکیده    این مقاله ضمن مطالعه کتابخانه‌ای دربارۀ پروژه های موفق دفاع مقدس بویژه «پروژه احداث پل بعثت» روی رودخانه اروندرود در عملیات والفجر 8 با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه با دست اندرکاران این پروژه ها، عوامل موفقیت آنها را استخراج، و سپس با کمک خبرگان، عوامل را تجزیه و در پنج گروه دسته بندی کرده است. پنج گروه عوامل عبارت است از: عوامل انگیزشی ناشی از اعتقاد، عوامل انگیزشی ناشی از انقلاب، عوامل فردی کارکنان، عوامل مدیریتی در برنامه ریزی پروژه و عوامل مدیریتی در اجرای آن. در گام بعدی، این عوامل به کمک پرسشنامه بسته و ابزارهای آماری سنجیده، وزن دهی و رتبه بندی، و چارچوب نظری پیشنهادی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون واقع شد که مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد، گروه عوامل انگیزشی ناشی از مسائل اعتقادی و انقلاب اسلامی جزء موثرترین عوامل موفقیت پروژه های دفاع مقدس به شمار می رود و اولویت عوامل انگیزشی اعتقادی و انقلابی بیش از عوامل دانش مدیریتی پروژه بوده است.
کلیدواژه موفقیت، عوامل موفقیت پروژه های دفاع مقدس، پروژه پل بعثت، ابتکارات در دفاع مقدس، پروژه های دفاع مقدس
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
پست الکترونیکی aghil.a110@gmail.com
 
   سخن سردبیر  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved