>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده فرهی علی ,سنجقی محمد ابراهیم ,فقیه علی آبادی هادی ,سلیمانی داوود
منبع مديريت اسلامي - 1395 - دوره : 24 - شماره : 3 - صفحه:171 -189
چکیده    این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج آسیبهای نظام کارگزاری حج به صورت کاربردی تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق و به منظور تجزیه و تحلیل  داده ها نیز از راهبرد تحلیل محتوا بهره برده شد. جامعه آماری پژوهش، مسئولان عالی، خبرگان و صاحبنظران حوزه حج و زیارت هستند که با توجه به اصل اشباع نظری داده ها با 30 نفر از ایشان به عنوان مشارکت کننده مصاحبه صورت گرفت. نتیجه بررسی داده ها به شناسایی 43 آسیب منجر شد. بر این اساس «اطلاع رسانی نامناسب به زائران و آگاهی زائر نسبت به حقوق خود و سازمان» با 99/2 درصد و «ضعف نظارت راهبردی» با 8/2 درصد فراوانی، دارای بیشترین تاکید در آسیبهای محتوایی، «استانداردسازی نامطلوب خدمات و فعالیتهای نظام» با 27/3 درصد و «نداشتن ثبات لازم در سیاستهای حاکم بر نظام کارگزاری» با 18/3 درصد فراوانی، دارای بیشترین تاکید در آسیبهای ساختاری، هم چنین «نبود دیپلماسی مطلوب حج و زیارت» با 96/1 درصد و «وجود تعارض بین سیاستهای کشور سعودی با سیاستهای جمهوری اسلامی» با 78/1 درصد فراوانی، مورد تاکیدترین آسیبهای محیطی مشخص شده است.
کلیدواژه واکاوی برگزاری آسیب حج، نظام کارگزاری در حج، نظریه های کارگزاری در حج، حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی d.soleimani1344@gmail.com
 
   سخن سردبیر  
   
Authors soleimani davood
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved