>
Fa   |   Ar   |   En
   بازنمایی شاخصهای رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم‎گیری مدیران  
   
نویسنده شیعه زاده الهه ,مرتضوی سعید ,انصاری محمدعلی
منبع مديريت اسلامي - 1395 - دوره : 24 - شماره : 3 - صفحه:93 -127
چکیده    هدف این پژوهش، مشخص کردن شاخصهای رفتاری توکل و تعیین میزان تناسب آن با سبک غالب تصمیم‎گیری مدیران است؛ بدین منظور شاخصهای رفتاری توکل از طریق مصاحبه با ده تن از صاحبنظران مدیریت اسلامی به روش گلوله برفی استخراج، و به‎منظور کسب اطمینان از یافته‎های مصاحبه و ماهیت نگرشی ـ رفتاری شاخصها، روش دلفی نیز به کار گرفته، و نهایتاً سیزده شاخص رفتاری توکل شناسایی شد. در ادامه، سطح توکل مدیران و سبک تصمیم‎گیری 115 تن از مدیران سازمانهای فرهنگی مستقر در شهرستان مشهد با استفاده از ابزار پرسشنامه از طریق روش نمونه‎گیری در دسترس مورد سنجش واقع شد. یافته‎های پژوهش کمی ‎بیان می کند که سطح توکل مدیران سازمانهای فرهنگی مورد مطالعه متوسط به بالا است؛ هم چنین بین میزان توکل مدیران و سبک عقلایی (به عنوان سبک غالب تصمیم‎گیری آنها) ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه تصمیم‎گیری و توکل، سبک تصمیم‎گیری، سازمانهای فرهنگی، شاخصهای رفتاری توکل
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی hedayatnoor@live.com
 
   سخن سردبیر  
   
Authors Shiezade Elahe
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved