>
Fa   |   Ar   |   En
   مفهوم‌سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد  
   
نویسنده عباسی رسول ,طالقانی غلامرضا ,عابدی جعفری حسن ,فقیهی ابوالحسن
منبع مديريت اسلامي - 1394 - دوره : 23 - شماره : 4 - صفحه:13 -43
چکیده    جذب مخاطب و هدایت و تعالی دو بعد اصلی است که پیامد یا اثر کیفیت خدمات در نهاد دینی مسجد را شکل می‌دهد. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه‌ها و شاخصهای دو بعدی صورت گرفته است که بخش پیامدها، سامانه مدیریت اثربخش مسجد را تشکیل می دهد. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم‌سازی عملی منفرد است. از روش دلفی برای تایید الگوی طراحی شده استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی صورت گرفته است. در این پژوهش، جذب مخاطب به دو مولفه رشد حضور و وفاداری و هدایت و تعالی نیز به مولفه های احساسی ـ عاطفی، شناختی ـ عقیدتی و رفتاری تجزیه شده است. طبق نظر خبرگان و با کمک آزمون رتبه ای فریدمن مشخص شد که هدایت و تعالی اهمیت بیشتری از جذب مخاطب دارد و در بعد جذب مخاطب، مولفه رشد حضور از اهمیت بیشتر و در بعد هدایت و تعالی، مولفه احساسی ـ عاطفی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مولفه‌های شناختی ـ عقیدتی و رفتاری در درجات بعدی اهمیت قرار دارد.
کلیدواژه مدیریت اسلامی، مدیریت مسجد، کیفیت خدمات مسجد، جذب مخاطب، هدایت و تعالی
آدرس دانشگاه حضرت معصومه (س), ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved