>
Fa   |   Ar   |   En
   اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هییت های مذهبی  
   
نویسنده تسلیمی محمدسعید ,امین فرشته ,حسن زاده کاظم
منبع مديريت اسلامي - 1394 - دوره : 23 - شماره : 2 - صفحه:83 -102
چکیده    این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هییت های مذهبی چگونه است؛ لذا پس از شناسایی موانع برنامه ریزی راهبردی، پرسشنامه مقایسه زوجی موانع تدوین شد که در میان خبرگان و صاحبنظران توزیع، و پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که موانع به ترتیب عبارت است از: سبک مدیریت و رهبری، فرهنگ سازمانی، ارزشها و نیازهای فردی، محیط فرهنگی ـ اقتصادی، ماموریت و راهبرد، جو واحد کاری، محیط اجتماعی، کارها و نقشهای فردی و قوانین. در نهایت بر اساس رتبه بندی موانع، پیشنهاد‌هایی برای رفع آنها ارایه شد.
کلیدواژه برنامه ریزی راهبردی هییت ها ,سازمانهای مردم‌نهاد و مراسم دینی ,هییت‌های مذهبی
آدرس دانشگاه تهران, استاد دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی hassanzadehkazem@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved