>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ایمان دینی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه، سازمان خدماتی در شمال شرق تهران)  
   
نویسنده نصر اصفهانی علی ,ربانی مصطفی ,فرخی مجتبی ,امیری زینب
منبع مديريت اسلامي - 1394 - دوره : 23 - شماره : 1 - صفحه:183 -202
چکیده    هدف این پژوهش بررسی تاثیر ایمان دینی بر رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری شامل 120 نفر از کارکنان یک سازمان خدماتی در شمال شرق تهران هستند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته ایمان دینی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. عوامل و شاخصهای ایمان دینی بر اساس حکمت سی ویکم نهج البلاغه از دیدگاه امام علی(ع) در نظر گرفته شد. روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی از طریق شاخص ave و پایایی نیز از روش پایایی ترکیبی (cr) با استفاده از نرم افزار smart-plsتعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ایمان دینی84/0و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 89/0 محاسبه شد. آزمون فرضیات با استفاده از الگوی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار amos18 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ایمان دینی بر رفتار شهروندی سازمانی با مقدار ضریب مسیر(75/0) و مقدار cr(64/2) تاثیر می گذارد. هم چنین ابعاد ایمان دینی شامل صبر، یقین، عدل و جهاد بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است.
کلیدواژه ایمان دینی ,رفتار شهروندی ,صبر ,یقین ,عدل و جهاد ,رفتار شهروندی سازمانی
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه لرستان, دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه لرستان, ایران
پست الکترونیکی amiri.z6365@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved