>
Fa   |   Ar   |   En
   اصول مدیریت بر اساس الگوی اسلامی ـ ایرانی با تکیه بر نظریات خواجه نظام الملک طوس  
   
نویسنده معینی منصوره ,کلاهدوزان اکبر ,فردوسی مسعود ,اسدی ثریا
منبع مديريت اسلامي - 1394 - دوره : 23 - شماره : 1 - صفحه:87 -104
چکیده    در طول قرون متمادی بسیاری از فرهیختگان، ادیبان و دانشمندان در راس امور مملکت قرار داشتند و آثاری در قالب پند و اندرز به صورت بیان داستانها، حکایات، نقل گفتار بزرگان، ضرب المثلها و... به وجود آوردند. این پژوهش، متن پژوهی از نوع تحلیل محتواست که در آن متن اصلی، کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی است. برای تحلیل محتوا پژوهشگران ابتدا مطالب کتاب را بدقت مطالعه، و هر موضوع جدید را با یک کد علامت گذاری کردند. در مرحله بعد کدگذاری تقلیلی صورت گرفت. برای بررسی روایی و اعتبار، این مراحل توسط یک پژوهشگر دیگر نیز انجام شد و نتیجه نهایی از ترکیب هر دو نظر به دست آمد. در این مقاله سعی شده است بر اساس نظریات خواجه نظام الملک طوسی، که مدت سی سال در مقام وزارت عهده دار امور کشور بوده است به گوشه ای از سخنان بزرگان در زمینه شیوه های مدیریتی با تاکید بر انصاف و داد و تکریم ارباب رجوع اشاره شود.
کلیدواژه اصول مدیریت ,سیاست نامه ,خواجه نظام الملک ,عدالت محوری ,تکریم ارباب رجوع ,مدیریت اسلامی و ادبیات فارسی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، اصفهان, ایران
پست الکترونیکی s.asadi.2020@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved