>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی  
   
نویسنده نیکوکار غلامحسین ,خیری علیرضا ,تابان محمد ,صیدی فریده
منبع مديريت اسلامي - 1393 - دوره : 22 - شماره : 1 - صفحه:197 -312
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از جهت هدف کاربردی است که به دنبال توصیف و تبیین چگونگی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ایلام است. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد سبک زندگی اسلامی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانشجویان برتر دانشگاه ایلام در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که برابر با 78/0 است. یافته‌ها نشان می دهد که بین سبک زندگی اسلامی و موفقیت دانشجویان رابطه وجود دارد به طوری که سبک زندگی اسلامی و ابعاد آن بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیر می گذارد. بنابراین با ترویج سبک زندگی اسلامی می توان زمینه ای را برای رشد و تعالی دانشجویان فراهم کرد تا در پیشرفت، ارتقا و پایداری فرهنگی کشور اثر گذار باشد .
کلیدواژه سبک زندگی اسلامی ,موفقیت دانشجویان دانشگاه ایلام ,سبک زندگی اسلامی و موفقیت
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, کارشناس مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه ایلام, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی saydi145@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved