>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش نگرش به گواهی برند حلال در خلق ارزش ویژه برند  
   
نویسنده شیرخدایی میثم ,نوری پور امیرحسین
منبع مديريت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 2 - صفحه:127 -149
چکیده    امروزه تقاضا برای مواد غذایی حلال بین مسلمان و غیر مسلمانان دنیا بشدت در حال رشد است و بازار اروپا هم از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا شرکتهای زیادی به دنبال عرضه محصولات خود به بازار حلال هستند اما شرط ورود به این بازار دارا بودن گواهی حلال است. بنابراین در این تحقیق نقش نگرش به گواهی حلال بر خلق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داده که نگرش به گواهی حلال بر آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده اثر مثبت و معناداری داشته است اما اثر نگرش به گواهی حلال بر تداعی برند و وفاداری برند مواد غذایی حلال، تایید نشد؛ هم چنین در این پژوهش اثر درونی ابعاد ارزش ویژه برند مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اثر آگاهی برند بر تداعی برند و کیفیت ادراک شده را تایید کردند و هم چنین اثر کیفیت ادراک شده بر وفاداری نیز تایید شد. اما اثر آگاهی از برند و هم چنین تداعی برند بر وفاداری برند مواد غذایی تایید نشد
کلیدواژه برند حلال در مواد غذایی ,نگرش به گواهی حلال ,ارزش ویژه برند در مواد غذایی ,کیفیت در عرضه محصولات
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved