>
Fa   |   Ar   |   En
   بهبود روشهای مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف  
   
نویسنده سید حسینی سید محمد ,ابراهیمی سالاری تقی ,مظلوم خراسانی آزاده
منبع مديريت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 1 - صفحه:105 -125
چکیده    هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاح و یا بهبود روشهای مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه بر افزایش بهره‌وری سازمان اوقاف در راستای اهداف واقفان در زمینه‌ رفاه اجتماعی و اقتصادی است. روش این پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه: 1 ـ اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی گروه آموزشی اقتصاد، مدیریت و کارشناسان اقتصادی سازمان اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی 2 ـ کارکنان و کارشناسان دستگاه های اجرایی و بانکها 3 ـ کارشناسان مذهبی بوده، وگردآوری داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه 110 نفری از جامعه آماری صورت گرفته است. قلمرو مورد استفاده این تحقیق، شهرستان مشهد است. لازم به ذکر است که در این تحقیق نمونه گیری به روش غیراحتمالی است. از بین روشهای نمونه گیری غیراحتمالی، روش گلوله برفی مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی رابطه بین بهبود روشهای مدیریتی اوقاف و اموال موقوفه و افزایش بهره‌وری حوزه وقف از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود روشهای مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره وری در حوزه وقف اثرگذار است و تاثیر مثبتی دارد.
کلیدواژه وقف ,بهره وری ,سازمان اوقاف ,مدیریت وقف در ایران
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی az-ma-7546@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved