>
Fa   |   Ar   |   En
   ملت سازی در اندیشه و اخلاق حکمرانی امام خمینی (ره)  
   
نویسنده طاهری عطار غزاله ,سعدآبادی اصغر علی ,پورعزت اصغر علی
منبع مديريت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 1 - صفحه:193 -218
چکیده    اهتمام به ملت سازی مستلزم فراهم آوردن مجموعه عواملی است که ممکن است در هم افزایی خود به تحقق ملتی واحد بینجامد. یک ویژگی مهم فراگرد ملت‌سازی توسعه ارزش و هدفی مشترک است؛ هدفی دست یافتنی که از طریق ساماندهی خردمندانه ملت، مقدمات کامیابی در تحقق آن فراهم شود. در این مسیر، امام خمینی الگویی از رهبر خردمند و تلاشگری را نمایان ساخت که بنابر تایید صاحبنظران با اتکا بر ایمان و توان راهبری خویش و با الگوگیری از سنت معصومین علیهم السلام توانست ملت ایران را بسیج کند و متحد و هدفمند برای رسیدن به اهداف مشترک به بذل جان و مال برانگیزد. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش داده بنیاد، الزامات ملت سازی و بسیج ملت ایران در سیره حکمرانی ایشان رصد شود؛ لذا در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش اقدام‌پژوهی تاریخی و تفسیری، شاخصهای ملت‌سازی پایدار در اندیشه‌های امام خمینی (ره) مورد شناسایی و سپس کدهای اولیه با استفاده از نرم‌افزار maxqda چندین مرتبه مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت و در نهایت 20 مضمون پایه از مجموعه داده‌ها شناسایی شد. در پایان با مراجعه به خبرگان و استفاده از شیوه دلفی فازی، ضریب اهمیت و تاثیر این عوامل مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت.
کلیدواژه ملت در اندیشه امام خمینی (ره) ,حکومت و ملیت در بیانات امام خمینی (ره) ,ملت سازی براساس داده های دینی ,حکمرانی اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره) ,ملت سازی
آدرس دانشگاه تهران, استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی pourezzat@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved