>
Fa   |   Ar   |   En
   درامدی بر شناسایی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تاکید بر برتری نیازهای معنوی درسلسله مراتب نیازها  
   
نویسنده سلطانی رضا محمد
منبع مديريت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 1 - صفحه:9 -43
چکیده    این مقاله با هدف شناسایی عوامل مثبت و منفی موثر بر نیازهای انسانی از دیدگاه قرآن کریم تدوین شده است. مرور ادبیات موضوع و مطالعه مراتب نیازهای انسانها در ابعاد فیزیولوژیکی و روانی و پرداختن به نظریه ها و الگوهای رایج و تبیین ابعاد و عوامل هر کدام، خلا ناشی از عدم رویکرد دینی و معنوی در سلسله مراتب نیازهای انسانی را آشکارا مشخص میکند. این پژوهش از حیث هدف بنیادی، و از جهت نوع تحقیق در شمار پژوهشهای کاربردی است و از جهت شیوه گردآوری داده ها در زمره پژوهشهای کیفی ـ توصیفی به شمار می رود؛ در این پژوهش نیازهای انسان متناظر با هرم نیازهای مازلو در پنج طبقه تنظیم، و تلاش شده است تا علاوه بر ابعاد مادی نیازها بر ابعاد معنوی هر طبقه از نیازها تاکید بیشتر شود. مهمترین مزیت این تحقیق این است که در هر دسته از نیازها، عوامل مثبت موثر در تامین نیازها و نیز موانع تامین نیازها از دیدگاه قرآن کریم شناسایی و معرفی می شود. بر اساس پژوهش برای نیاز به حیات ، هفت عامل ایجابی و هفت عامل سلبی، برای نیاز به امنیت دوازده عامل ایجابی و هشت عامل سلبی، در خصوص نیاز به محبت نه عامل ایجابی و هفت عامل سلبی، در زمینه نیاز به کرامت یازده عامل ایجابی و هفت عامل سلبی و برای نیاز به کمال نه عامل ایجابی و شش عامل سلبی، شناسایی، مشخص و معرفی شد.
کلیدواژه نیازهای انسان از دیدگاه قرآن ,مقایسه نیازهای انسانی از دیدگاه قرآن و روانشناسی ,برتری نیازهای معنوی نسبت به نیازهای مادی ,روان انسانی در قرآن
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
پست الکترونیکی mrs_soltan@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved