>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی  
   
نویسنده رعنایی حبیب اله ,شکر عبدالعلی ,پورمولا محمدهاشم ,شهیدیان زهراسادات
منبع مديريت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 1 - صفحه:45 -82
چکیده    این مقاله در صدد است با نگاهی علمی به ابعاد مغفول مانده یا کمرنگ در حوزه توسعه سازمانی و تحول نظام اداری، تمرکز خویش را بر رفتارهای کارکنان در سازمانها قرار دهد و با مرور تجربیات و دستاوردهای علمی در این حوزه بر نوع مشخصی از این رفتارها یعنی رفتارهای شهروندی در سازمانها تاکید کند. تلاش نویسندگان این است تا با مروری بر رویکردهای فلسفی و الگوهای شناخته شده در این حوزه با رویکردی انتقادی به دیدگاه ها و الگو های موجود با الهام از آموزه های اسلامی، الگویی از رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر رویکرد اسلامی عرضه کنند. ابتدا مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی تشریح شده و الگوها و ادبیات این حوزه مورد بحث قرار گرفته و سپس با ورود به فضای نظریه پردازی در حوزه مدیریت بومی، مبانی لازم برای مفهوم سازی رفتارهای شهروندی از دیدگاه دینی فراهم شده است. در این راستا با اتخاذ رویکرد کیفی در پژوهش و با بهره گیری از روش فراترکیب، متون مربوط شناسایی، و پس از ارزیابی، تعدادی از آنها برای استفاده در این پژوهش انتخاب شد. در گام بعد، متون انتخابی با هدف استخراج مصداقهای رفتارهای شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام با طبقه بندی این مصداقها در قالب مفاهیم و مقوله های مختلف، رفتار شهروندی از دیدگاه اسلامی مفهوم سازی شد.
کلیدواژه رفتار شهروندی سازمانی ,رویکرد اسلامی ,مدیریت بومی ,روش فراترکیب
آدرس دانشگاه شیراز, استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی zahra_shahidian@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved