>
Fa   |   Ar   |   En
   ادب فارسی   
سال:1390 - دوره:1 - شماره:3-5


  tick  ابیات عربی شعرای عباسی در تاریخ جهانگشای جوینی - صفحه:1-13

  tick  تراژدی فرزندکشی در ایران و پدرکشی در یونان، تضاد، افسانه یا واقعیت (با نگاهی گذرا به این مقوله در جهان) - صفحه:15-30

  tick  بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی - صفحه:31-48

  tick  به یاد استاد مهربانی ها دکتر قیصر امین پور: رد پای عقاب - صفحه:49-78

  tick  نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ هراسی - صفحه:79-100

  tick  جامی و حدیث مکرر عشق - صفحه:125-146

  tick  اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ - صفحه:147-158

  tick  نویافته هایی درباره مولف دقایق الشعر و برخی رجال آن - صفحه:159-174

  tick  فردوسی و نکوهش فلسفه - صفحه:175-190

  tick  هزار نکته باریکتر ز مو... چند ایهام و اشاره نویافته در شعر خواجه شیراز - صفحه:191-208

  tick  اهمیت راحة الصدور در تصحیح شاهنامه - صفحه:209-226

  tick  بررسی واژه های ترکی در دیوان حافظ - صفحه:227-244

  tick  لوازم پنجگانه سلوک در آینه آیات و روایات و ادبیات عرفانی - صفحه:245-258

  tick  نگاهی تازه به تشبیه تفضیل - صفحه:259-276

  tick  تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر - صفحه:277-294

  tick  جایگاه پارادوکس و حس آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا - صفحه:295-308

  tick  نکاتی درباره تدوین گرایش برای رشته زبان و ادبیات فارسی - صفحه:309-317

  tick  ریخت شناسی قصه های خواب در متون نثر صوفیه - صفحه:1014-124
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved