>
Fa   |   Ar   |   En
   مکانیک سازه ها و شاره ها   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:4


  tick  توسعه دو الگوریتم تکاملی ترکیبی و ارزیابی کارکرد آن‌ها در حل مسایل طراحی شکل در مکانیک سیالات - صفحه:1-12

  tick  کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو - صفحه:13-21

  tick  پیش‌بینی نمودار حد شکل‌دهی ورق آلیاژ Ti-64 تیتانیوم ‌با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود - صفحه:23-32

  tick  شبیه سازی سازی شش درجه آزادی یک جسم خودگردان زیرآبی با جرم متغیر - صفحه:33-44

  tick  پیش‌بینی مقاومت‌فشاری ستون ‌بتنی مربعی محصورشده با Frp با استفاده از منطق‌فازی - صفحه:45-64

  tick  بهینه‌سازی شکلی قالب‌های پیش‌فرم در فرآیند آهنگری دقیق دو مرحله‌ای - صفحه:65-73

  tick  مدل مکانیک مولکولی ساختاری اصلاح شده و تعمیم یافته برای تعیین خواص مکانیکی نانولوله‌های کربنی - صفحه:75-85

  tick  تعیین پارامترهای بهینه موثر بر توزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک - صفحه:87-99

  tick  کاربرد تبدیل زمان-کوتاه فوریه در تحلیل ارتعاشی پروانه اصلی بالگرد - صفحه:101-112

  tick  بررسی تنش گذرای ناشی از شکسته شدن الیاف در اتصال چسبی تک‏لبه - صفحه:113-126

  tick  تحلیل غیرخطی ترموالاستیک صفحات گرد ساندویچی با هسته تابعی - صفحه:127-142

  tick  جبران تاخیر زمانی متغیر با زمان در سیستمهای کارکرد از دور با استفاده از رویتگر اغتشاش ارتباطی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدلسازی - صفحه:143-156

  tick  به کارگیری طرح میانیاب سازه - سیال «شارپ» در روش ترکیبی مرز غوطه‌ور - شبکه بولتزمن جهت مدلسازی جریان سیال غیرنیوتنی ازروی سیلندر - صفحه:157-174

  tick  شبیه سازی عددی جریان خارجی لزج تراکم ناپذیر با استفاده از روش لاتیس بولتزمن بدون شبکه - صفحه:175-189

  tick  بررسی عددی تاثیرات میدان مغناطیسی مماسی و ثابت بر جریان و انتقال حرارت از یک استوانه پوشیده شده با نوار متخلخل - صفحه:191-205

  tick  بررسی ضربه قوچ ناشی از خاموشی گام به گام و همزمان پمپ‌ها در سیستم پمپاژ سری - صفحه:207-221
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved