>
Fa   |   Ar   |   En
   مکانیک سازه ها و شاره ها   
سال:1390 - دوره:1 - شماره:1


  tick  تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژیومتریک - صفحه:1-14

  tick  موزاییک بندی تصادفی و کاربرد آن در مکانیک ریزساختارها - صفحه:15-26

  tick  مدلسازی خودکار رشد ترک در مود مرکب و رشد ترک خستگی بدون مش‌بندی مجدد - صفحه:27-38

  tick  بررسی آزمایشگاهی صعود دنباله ای از قطرات در یک سیال لزج - صفحه:39-46

  tick  بهینه‌سازی چند هدفه سیستم هیبرید میکروتوربین و پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از الگوریتم ژنتیک - صفحه:47-58

  tick  طراحی آیرودینامیکی دوبعدی ورودی هوای S-شکل موتور توربوجت با در نظر گرفتن اثرات دماغه - صفحه:59-69

  tick  بررسی عددی پدیده ی جدایش در پایین دست جریان محوری حول استوانه در حالت آشفته - صفحه:71-80

  tick  کنترل ساختار متغیر ردگیری موقعیت بازوی ربات در فضای کار در حضور عدم قطعیت های ساختاری و غیرساختاری موجود در دینامیک و سینماتیک بازوی ربات - صفحه:81-88

  tick  شبیه سازی عددی و ارزیابی تجربی تلاطم سطح آزاد مایع تحت تحریک عرضی در یک مخزن مستطیلی - صفحه:89-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved