>
Fa   |   Ar   |   En
   پیامدهای سیاسی شکاف های اجتماعی و مساله حکمرانی خوب در ایران پس از دهه 1340  
   
نویسنده گل محمد زاده محمد علی ,اسمعیل زاده علیرضا ,احدی پرویز
منبع پژوهش هاي روابط بين الملل - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:167 -200
چکیده    طی چند دهه اخیر جهان دستخوش تحولات گوناگون اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی گسترده ایشده است بسیاری از صاحبنظران بر این عقیدهاند با توجه به تغییراتی که در حوزه های مختلف زیست بشری به وجود آمده است اتخاد چشم انداز متناسب با این تحولات لازمه هر نوع حکمرانی است، جنبش تهیدستان در ایران در چند دهه اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیست واین جنبش که در برگیرنده افراد عادی و غیررسمی و خانوادههای فاقد قدرت نهادی هستند بفه دنبال بهبود معیشتاند. تهیدستان به لحاظ اینکه همچون دیگر کشورها جهان سوم در مناطق کم برخوردار و یا بدون برخوردار در حاشیه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ سکونت دارند معمولا ازروابط اجتماعی و فرهنگی منسجم تری برخوردار هستند و با درد مشترکی از جمله بیکاری وفقر دست و پنجه نرم میکنند و این درد مشترک نوعی اتحاد برای تحرک دسته جمعی را به وجود آورده است، و مجموع این تحرکات برای بهبود معشیت چند سال قبل از انقلاب به خصوص از سال 1340 شک اعتراضی به خود گرفت. در این مقاله تلاش بر این است تا زمینه های اجتماعی شک گیری جنبش تهیدستان با بررسی اعتراضات 5 دهه اخیر از ) 1348 تفا1398 ( مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که زمینه های اجتماعی تاثیرگذار بر شک گیری جنبش تهیدستان در ایران چیست بررسیهای انجام شده نشان میدهد نبود ساختار متناسب با تحولات نظام جهانی و ناکارآمدی حکمرانی زمینه ساز جنبش تهیدستان در ایران است.
کلیدواژه جنبش تهیدستان، جنبش اجتماعی جدید، ساختار، ایران، حکمرانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved