>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ویژگی شخصیتی سخت رویی در زنان معلول ورزشکار، زنان معلول غیر ورزشکار و زنان سالم ورزشکار شهر تهران  
   
نویسنده رضایی فرح آبادی سمانه ,منشیی غلامرضا ,سرشار مونا
منبع زن و فرهنگ - 1390 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:97 -108
چکیده    پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی شخصیتی سخت رویی و سه مولفه آن ( تعهد،کنترل و مبارزه جویی) در زنان معلول ورزشکار، معلول غیر ورزشکار و زنان سالم ورزشکار شهر تهران انجام گرفت. در این پژوهش نمونه ای شامل 25 نفر از زنان عضو تیم ملی معلولین با 25 نفر از زنان معلول غیر ورزشکار و 25 نفر از زنان سالم ورزشکار با استفاده از پرسشنامه سخت رویی کوباسا مورد مقایسه قرار گرفته اند. پژوهش از نوع پس رویدادی است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین سخت رویی و مولفه های آن در سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین آزمون دانت نشان داد که در ویژگی شخصیتی سخت رویی و هر سه مولفه آن میانگین مربوط به زنان سالم ورزشکار و معلول ورزشکار با هم برابر می باشد، اما در زنان معلول غیر ورزشکار سخت رویی و مولفه های آن پایین تر از دو گروه زنان معلول ورزشکار و زنان سالم می باشد.
کلیدواژه سخت رویی ,زنان معلول
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین, استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نایین، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved