>
Fa   |   Ar   |   En
   زن از دیدگاه سنایی و مولوی (در مقام وحدت با حق)  
   
نویسنده ولی پور چهارده چریک فلور
منبع زن و فرهنگ - 1390 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:35 -47
چکیده    دیدگاه حکیم سنایی و مولانا در بارهی زن به عنوان عالی ترین جلوهی وحدت با حق را، میتوان تعالی بخش جایگاه زن در فرهنگ رایج عصر حاضر دانست. این دو شاعر و عارف برجسته ایرانی با بیان ویژگیهایی خاص در زنان سرآمد و شایسته، آن بزرگواران را به عنوان الگو و سرمشق برای تمامی انسانها معرفی کرده و تحقق این موقعیت را برای هر انسانی که خود را در این مسیر و مجرا قرار دهد میسر دانستهاند. سنایی و مولوی زنان را در جایگاه انسان کامل و واسطه میان حق و خلق ستوده و بدین طریق پرده از بسیاری رموز عرفانی برداشتهاند. ایشان زن را عالیترین مظهر جمال و عشق الهی و نیز جامعترین تجلی?گاه اسما و صفات الهی ودارای صفت خالقیت و جامعیت معرفی نموده و شهود تمام و کمال حق را در آینه وجود زن بیان نموده اند.
کلیدواژه زن ,وحدت ,سنایی ,مولوی ,عرفان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved