>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان  
   
نویسنده آرامون هاجر ,میرغفوری حبیب?الله ,زارع احمدآبادی حبیب
منبع زن و فرهنگ - 1390 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:9 -22
چکیده    کارآفرینی زنان از مباحثی است که به منظور حل معضل بیکاری زنان در ده?های اخیر مورد توجه دولت?مردان و مسیولان کشور قرار گرفته است. اگرچه در گذشته بین عوامل موثر بر کارآفرینی زنان و مردان تفاوتی قایل نبودند ولی با توجه به تفاوت های شخصیتی و شناختی بین زنان و مردان، محققان به تدریج بین عوامل موثر بر کارآفرینی زنان و مردان تفاوت قایل شدند. با توجه به این?که صنعت پوشاک یزد یکی از قدیمی ترین صنایعی است که زنان توانایی خود را در آن به نمایش گذاشته?اند، در این مقاله بر آنیم که عوامل درونی و بیرونی موثر بر فعالیت?های کارآفرینانه زنان را شناسایی کرده و ارتباط آن?ها با یکدیگر و همچنین تاثیرگذاری این عوامل را مورد مطالعه قراردهیم. بدین منظوراز پرسشنامه? محقق ساخته حاوی 55 سوال استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنانی است که در صنعت پوشاک یزد مبادرت به اقدامات کارآفرینانه کرده?اند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می?دهد که ویژگی?های شخصیتی، شناختی و الگوی نقش که جز عوامل درونی هستند ارتباط خطی مستقیمی با بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان دارند. همچنین عوامل بیرونی شامل مولفه?های سازمانی و فرهنگ اجتماعی ارتباط خطی مستقیم ولی مولفه?های محیطی شامل سطح دسترسی به منابع و سطح پویایی محیطی ارتباط غیرخطی از نوع درجه دوم با بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان دارند. نکته قابل توجه نقش تعدیل گرانه?ای است که سطح پویایی محیطی و سطح دسترسی به منابع بر روابط دیگر متغیرها با کارآفرینی زنان نشان دادند.
کلیدواژه کارآفرینی زنان ,عوامل درونی ,عوامل محیطی
آدرس دانشگاه یزد, کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved