>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر  
   
نویسنده گاطع زاده عبدالامیر
منبع زن و فرهنگ - 1390 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:111 -119
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد بود. نمونه تحقیق شامل 40 نفر از دانشجویان بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند. قبل از مداخله متغیر مستقل یعنی آموزش مهارتهای زندگی، از گروه آزمایش پیش آزمون گرفته شد. ،SCL و کنترل با استفاده از ابزار سلامت روان 25 سپس گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مهارتهای زندگی را دریافت نمودند و پس از گذشت دو ماه، از آزمودنیها پس آزمون بعمل آمد و مجدداً بعد از یک ماه آزمون پیگیری از دو گروه گرفته شد. نتایج حاصل از یافته ها، با استفاده از تحلیل کواریانس، نشان داد که تفاوت دو گروه آزمایش و معنادار است. این مطلب بیانگر آن است که آموزش P < 0.001 کنترل در سطح مهارتهای زندگی منجر به افزایش سلامت روان دانشجویان شده است.
کلیدواژه مهارتهای زندگی(life skills training) ,سلامت روان(mental health) ,دانشجویان دختر(female students)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوسنگرد ،مدرس گروه راهنمایی و مشاوره، سوسنگرد ، ایران, ایران
پست الکترونیکی psycho9916@gmil.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved