>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستانی  
   
نویسنده اسدی مهدیه السادات ,آقایی اصغر ,آتش پور حمید
منبع زن و فرهنگ - 1390 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:21 -31
چکیده    هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر آموزش مهار تهای زندگی بر هوش معنوی1389 بود. - دانش آموزان دختر دبیرستا نهای شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 90نمونه آماری 30 نفر از دانش آموزان برای گروه آزمایش و 30 نفر برای گروه کنترلبودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. طرحپژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش به مدتنه جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مهار تهای زندگی قرار گرفت.در حالیکه اینمداخله بر روی گروه کنترل صورت نگرفت.ابزار مورد استفاده در این پژوهشپرسشنامه هوش معنوی بود. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشانداد که آموزش مهار تهای زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر تاثیر مثبتو معناداری داشته است.
کلیدواژه هوش معنوی(Spiritual intelligence) ,مهار تهای زندگی(Life skills)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان) ،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، اصفهان، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشگاه آزاداسلامی، واحد خوراسگان(اصفهان)، دانشیار گروه روان شناسی، اصفهان، ایران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشگاه آزاداسلامی، واحد خوراسگان(اصفها ن) ، استادیار گروه روان شناسی، اصفهان، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved