>
Fa   |   Ar   |   En
   از زن ستیزی تا زن ستایی در حدیقه الحقیقه سنایی  
   
نویسنده جعفری دهقی محمود ,تربیت ساره
منبع زن و فرهنگ - 1390 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:9 -20
چکیده    به اعتبار پژوه شهای گسترده و متقن بزرگان حوزه ی تحقیق ادب فارسی، حکیمسنایی غزنوی - شاعر بزرگ قرن پنجم - از جمله اولین کسانی است که اصطلاحاتعاشقانه را با اصطلاحات صوفیانه بهم درآمیخته و طرحی نو درافکنده است. از دیگرسو در هر دو حوزه ی عشق و عرفان، زیبایی در اوج قرار دارد و چون زن نمودآشکارای زیبایی است لذا محبوب و معشوق همواره در شمایل زن تجلی یافته است؛ازین جهت رویکرد سنایی به مقوله ی زن م یتواند توجیه پذیر باشد. البته در شعرسنایی زن نیز مانند دیگر موجودات، اصل محاسبه نم یشود و تنها جنبه ی نمودیدارد، یعنی اگر در کلام وی از بد یهای زن سخن گفته م یشود دلیل بر بد بودنذاتی زن نیست و به عکس سخن راندن از خوب یهای وی نیز مبتنی بر پاک طینتی اشاثری کامل تر در « حدیقه الحقیقه » نم یباشد. با توجه به اینکه از میان آثار این شاعربیان اندیش ههای سنایی م یباشد، لذا این پژوهش با استناد به این اثر عرفانی انجامپذیرفته است.
کلیدواژه زن(Women) ,سنایی غزنوی(Sanaii Ghaznavi) ,حدیقه الحقیقه(Hadigha-l-Haghighah)
آدرس دانشگاه تهران, دانشگاه تهران، دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستان، ،تهران، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرمشهر،گروه ادبیات فارسی، خرمشهر ، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved