>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس الگوی باور سلامتی و خودکارآمدی بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت روانی و جسمی زنان یائسه  
   
نویسنده بهنام مرادی مریم ,احدی حسن ,صیرفی محمدرضا
منبع زن و فرهنگ - 1397 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:7 -23
چکیده    &پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس الگوی باور سلامتی و خودکارآمدی بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت روانی و جسمی;زنان یائسه شاغل در مدارس غیردولتی شهر تهران در سال1396 انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدارس غیر دولتی دخترانه شهر تهران بود که از جامعه مذکور با روش ;نمونه­گیری ;هدفمند; 60 نفر از زنان یائسه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 30 نفر) جایگزین شدند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمونپس­آزمون با گروه کنترل بود. ابزارگردآوری ;داده­ها پرسشنامه استانداردوالکر2 (2014) ;بود. به گروه آزمایش 6 جلسه 2 ساعته رفتارهای ارتقادهنده سلامت آموزش داده شد.; داده ;ها با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیری; و تک متغیری; تحلیل شد. ;یافته­ها نشان داد که;مداخله آموزشی بر اساس الگوی باور سلامتی; و خودکارآمدی در بهبود رفتارهای ارتقا دهنده سلامت گروه آزمایش اثربخش است.;
کلیدواژه الگوی باور سلامتی ,خودکارآمدی ,رفتارهای ارتقادهنده سلامت جسمی وروانی ,زنان یائسه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش, گروه روان شناسی سلامت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش, گروه روان شناسی سلامت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روان شناسی سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved