>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل شخصیت گرد آفرید بارویکرد روان شناسی مثبت نگر  
   
نویسنده علینقی لنگری حمیده
منبع زن و فرهنگ - 1397 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:109 -116
چکیده    هدف ازپژوهش حاضر، تحلیل شخصیت گرد آفرید نخستین بانوی حماسه ملی ایران بارویکرد روان شناسی مثبت نگر مارتین سلیگمن بود. جامعه مورد تحلیل شخصیت  های زنان  شاهنامه به ویژه گرد آفرید می باشد. طرح پژوهش  توصیفی تحلیلی بود که دربخش توصیفی، اطلاعات با شیوه مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شده است؛ سپس در حوزه ی روان  شناسی به تحلیل  شخصیت گرد آفرید طبق آرای مارتین سلیگمن پرداخته شد . که بر این اساس چند دسته از ویژگی ها ی روان شناسی مثبت نگر که در شخصیت گرد آفرید بوداز جمله خرد، شجاعت، تعالی ،اعتماد به نفس و خودباوری  مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های به دست آمده بیان گر این است که روان شناسی مثبت نگر علمی است که در پی یافتن راهکارهایی مناسب برای زندگی مطلوب بشرامروزی است .در این رویکرد به نقاط قوت و توان مندی های انسان  از قبیل شجاعت، سعادت، خرد ودانایی توجه  می شود و این که انسان ها می توانند با کمک اراده و تحت تاثیر بسیاری ازفضایل ذکر شده در روان شناسی مثبت  نگربه منظور مبارزه با مشکلات، اقدام کنند تادرمسیرزندگی ایده آل و مطلوب خود قرار گیرند، همان گونه که گرد آفرید نماد نخستین زن حماسی ایران،برخلاف حماسه های اروپایی باشجاعت ودانایی خردمندانه تر از فرمانروایان بزرگ جنگ ،عمل کرد.
کلیدواژه شخصیت ,گردآفرید ,روان شناسی مثبت نگر
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved