>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی رفتار های شهروندی سازمانی از طریق حمایت سازمانی، هویت سازمانی و سرمایه روانشناختی در میان زنان  
   
نویسنده مهداد علی ,قائلی فرحناز
منبع زن و فرهنگ - 1393 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:9 -25
چکیده    هدف این پژوهش بررسی رابطه حمایت سازمانی، هویت سازمانی و سرمایه روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی زنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان زن شاغل در یکی از بیمارستانهای خصوصی شهر اصفهان به تعداد 315  نفر بود، که از جامعه آماری فوق تعداد 160 نفر به شیوه در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران، 1986)، سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران، 2007)، هویت سازمانی (مائل و اشفورت، 1992) و شهروندی سازمانی (لی آلن، 2002) بودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های  ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین هویت سازمانی، حمایت سازمانی و سرمایه روانشناختی با رفتار های شهروندی سازمانی رابطه معنا دار وحود دارد(0.01>p). علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد، متغیرهای سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی توانستند تا 26 درصد از واریانس رفتارهای شهروندی سازمانی را تبیین نمایند،  که بیشترین سهم مربوط به متغیر سرمایه روانشناختی بود.
کلیدواژه حمایت سازمانی، هویت سازمانی، سرمایه روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان زن
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان), گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved