>
Fa   |   Ar   |   En
   قلمی سرخ درباره زنان  
   
نویسنده سنجری سعیده
منبع زن و فرهنگ - 1393 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:87 -99
چکیده    از دیرباز دیواره ای بسیار ستبر در خصوص جایگاه زنان در شعرکشیده شده است. باید بدانیم که در فرهنگ کهن این سرزمین به جز تصویرگری، سنت بسیار پابرجای دیگری نیز در نقل زنان وجود داشته است و آن نیز قلم شعرا می باشد. بخش عظیمی از ادبیات سرزمین ما را دیوان شعرا تشکیل می دهد. عنوان برگزیده بر این گفتار عنوانی است کلی و موضوع آن بسیار گسترده است. مطابق اندیشه شعرا همیشه نوعی دوگانگی در این مقوله به چشم می خورد. تعارض میان خوب و بد. این شیوه ی تفکر، هسته اصلی و زیربنای اندیشه ای آیینی است که در سالهای متوالی ذهن شعرا را به خود مشغول کرده است. آنگونه که در دیوان اشعار بزرگانی چون فردوسی شکوه، عظمت و شجاعت زنانی چون گردآفرید جلوه گری می کند. اما در رویه ی دیگر سخن نقشهای اغراق آمیزی از عدم تکریم به نقش و حضور زنان نیز مطرح می شود. در این مقاله سعی شده است به موضوع تندنگری شعرا در باب زنان توجه شود.
کلیدواژه جایگاه زنان، فرهنگ، تفکر، تکریم و تحقیر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
پست الکترونیکی saidehsanjari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved