>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی  
   
نویسنده احمدپور دیزجی جمیله ,زهراکار کیانوش ,کیامنش علیرضا
منبع زن و فرهنگ - 1396 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:7 -21
چکیده    پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روان‌شناختی دانشجویان دختر انجام شد. جامعه‌ی آماری کلیه دانشجویان دخترمجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در نیمسال دوم تحصیلی 95-94 بود که دچار شکست عاطفی شده بودند و نمونه آن، تعداد 42 نفر داوطلب با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بود. طرح پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی ( لوتانز و‌همکاران، 2007 ) و مقیاس ضربه عشق (راس،1991) است. هر کدام از گروه‌های آزمایشی طی هشت جلسه، تحت درمان بهزیستی و درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند. گروه کنترل طی این مدت هیچ درمانی دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داده درمان بهزیستی بر افزایش سرمایه روان‌شناختی موثر است و درمان متمرکز بر شفقت برافزایش سرمایه روان‌شناختی موثر نیست. بین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان بهزیستی بر مولفه بهبود تنظیم شناختی هیجان تفاوتی وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که درمان بهزیستی در بر نشانه‌های شکست عاطفی موثر است.
کلیدواژه سرمایه روانشناختی، درمان بهزیستی، درمان متمرکز برشفقت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم انسانی, ایران, دانشگاه خوارزمی تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم انسانی, گروه مشاوره, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved