>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر  
   
نویسنده صفرزاده سحر ,مرعشیان فاطمه سادات
منبع زن و فرهنگ - 1395 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:23 -36
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دختر بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از، پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998)، پرسشنامه حالت فراشناختی (esm) و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (case) استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. برای  تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جهت گیری تبحری، جهت گیری عملکردیرویکردی، جهت گیری عملکردیاجتنابی و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد، همچنین تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، متغیر جهت گیری تبحری و فراشناخت به ترتیب پیش بینی کننده مناسبی برای متغیر ملاک خودکارآمدی تحصیلی می باشند.
کلیدواژه جهت گیری هدف، فراشناخت، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان دختر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه روان شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved