>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی فرهنگی متون کهن پیرامون انتخاب نام زنان  
   
نویسنده سنجری سعیده ,کارگز مهدی
منبع زن و فرهنگ - 1395 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:103 -119
چکیده    متن های کهن ایران باستان نشان دهنده اعتقادها ،باورها و شاخص های فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی ایرانیان پیش از اسلام است. این باورها و اعتقادهای کهن، بخشی از نگرش مردم را به برگزیدن نام زنان از نمادها و سمبل های مادی مانند آسمان ،خورشید و ستارگان و در بعد معنوی، اعتقاد به خدایان و ایزدان کهن  نشان می دهد. هدف از این پژوهش بررسی باورهای اعتقادی و فرهنگی مردم ایران به تاریخ و ادیان پیش از اسلام ،در مورد انتخاب نام زنان بود.در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از کتاب های باستانی ایران،اوستا و فارسی میانه(پهلوی) استفاده شد.نتایج تحلیل داده ها با استناد بر متون کهن ایرانی نشان داد که بین اعتقادات مذهبی دینی و باورهای فرهنگی –تاریخی و نیز مقبولیت اجتماعی جهت انتخاب نام زنان رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین از بین داده های فرهنگی ،اعتقادات مذهبی که جنبه تبرک و تقدس داشته اند عامل تاثیرگذارتری برای انتخاب نام زنان درایران باستان می باشد.
کلیدواژه متون کهن، واکاوی فرهنگی، انتخاب نام زنان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا, گروه فرهنگ و زبان های باستانی, ایران
پست الکترونیکی hirad_un@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved