>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه باورهای دینی وکیفیت زندگی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل  
   
نویسنده اسدزاده دهرائی حسن ,جوکار معصومه
منبع زن و فرهنگ - 1394 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:59 -75
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای دینی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه پیام نور شوش بود. حجم نمونه، تعداد 190 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه باورهای دینی آرین و پرسشنامه کیفیت زندگی ) sf36 ( بود. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین باورهای دینی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که باورهای دینی و کیفیت زندگی بهترین پیش بینی کننده برای رضایت زناشویی می باشند.
کلیدواژه باورهای دینی، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی تهران, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, گروه روان شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved