>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و مسئولیت پذیری با رضایت از زندگی در دانشجویان  
   
نویسنده احدی حسن ,نیکوبخت نجمه
منبع زن و فرهنگ - 1394 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:7 -20
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و مسئولیت پذیری با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود. نمونه پژوهش شامل 300 (150 دختر و 150 پسر) نفر بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های التزام عملی به اعتقادات اسلامی نویدی (1376)، مسئولیت پذیری (ras) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغییره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین التزام عملی به اعتقادات اسلامی و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد و مسئولیت پذیری و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. همچنین مسئولیت پذیری پیش بینی کننده مناسبی برای متغیر ملاک رضایت از زندگی می باشند.
کلیدواژه التزام عملی به اعتقادات اسلامی، مسئولیت پذیری، رضایت از زندگی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی تهران, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه روان شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved