>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی در مهندسی   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:38


  tick  انتخاب بهینه سبد سهام با محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم شده - صفحه:1-13

  tick  مدل سازی پیامد انتشار کلر از مخزن ذخیره به کمک داده های میدانی - صفحه:15-25

  tick  مروری بر انواع الگوریتم‌ های فراکاوشی در بهینه ‌سازی - صفحه:27-43

  tick  مدلسازی آزمایشگاهی سیستم انتقال حرارت تیوب رادیولوژی با نانوسیال کربنی چند دیواره و بررسی بهبود ضریب انتقال حرارت - صفحه:45-58

  tick  مدل ‌سازی و تحلیل شدت تصادفات اتوبوس ‌های درون و برون ‌شهری - صفحه:59-74

  tick  ساختار تار عنکبوتی به‌ عنوان سطوح امپدانس بالا - صفحه:75-82

  tick  مدل سازی عددی اثر انتقال نانو ذرات در جریان جابه‌ جایی ترکیبی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه مربعی با درگاه ورود و خروج جریان - صفحه:83-102

  tick  مدل سازی و بررسی آماری پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی آلیاژ آلومینیوم 5456 با استفاده از روش رویه پاسخ - صفحه:103-116

  tick  طراحی بهینه هسته در سازه های لانه زنبوری تحت بار فشاری با استفاده از روش رقابت استعماری - صفحه:117-128

  tick  تحلیل کمانش مکانیکی پوسته های استوانه ای جدار ضخیم مدرج تابعی با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم - صفحه:129-142

  tick  پیشنهاد یک جزء تیری جدید بر مبنای انرژی کرنشی برای تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیرهای با اثر برش - صفحه:143-152

  tick  تحلیل اجزای محدود سدهای زیرزمینی و نکات مهم در طراحی و اجرای آنها- مطالعه موردی سد زیرزمینی آبخوری در استان سمنان - صفحه:153-165
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved