>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آرباسکولار بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی با سطوح مختلف شوری - صفحه:1-24

  tick  تاثیر حذف ماده آلی بر سینتیک و ترمودینامیک واجذب فسفر در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان شرقی - صفحه:25-45

  tick  برهم کنش باکتری های سودوموناس فلوروسنت و روی بر توزیع شکل های شیمیایی و فراهمی روی در ریزوسفر نهال های پسته(Pistacia Vera L.) تحت تنش شوری - صفحه:47-68

  tick  شکل های شیمیایی روی، سرب و کادمیم در خاک های آلوده قبل و بعد از استخراج پیمانه ای با Edta - صفحه:69-89

  tick  تاثیر تعامل قارچ Funneliformis Mosseae و باکتری های Pseudomonas Putida و Rhizobium Leguminosarum (Biovar Phaseoli) بر تغذیه - صفحه:91-108

  tick  تاثیر کاربری اراضی بر خصوصیات نفوذ آب در برخی خاک های استان اردبیل و زنجان - صفحه:109-126

  tick  اثر ریزوسفر گندم بر شکل های مختلف فسفر در خاک های آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری - صفحه:127-144

  tick  اثرات کاربرد پوسال زباله شهری و دو نوع زغال زیستی بر غلظت برخی عناصر غذایی در برنج(Oryza Sativa) - صفحه:145-159

  tick  تاثیر تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر جذب عناصر غذایی و برخی فاکتورهای مورفولوژیکی در نعناع فلفلی - صفحه:161-176

  tick  کاربرد داده های ماهواره ای لندست در بررسی روند گسترش شوری اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه بختگان، استان فارس - صفحه:177-190

  tick  تاثیر قارچ میکوریزا- آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی(Tagetes Erecta) - صفحه:191-204

  tick  تاثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک - صفحه:205-218

  tick  برآورد برخی پارامترهای هیدرولیکی خاک با استفاده از بعد فرکتالی ذرات جامد خاک - صفحه:219-232

  tick  ارزیابی صفات محرک رشدی برخی از جدایه های باکتری ازتوباکتر بومی خاک های استان گلستان - صفحه:233-246

  tick  پیش بینی تغییرات مکانی شوری و رس خاک با استفاده از روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:247-254
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved