>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:2


  tick  پیامد کاربرد پلی اکریل آمید آنیونی بر خاکدانه سازی و رس پخش شونده در خاک های تیمارشده با مانده های گیاهی گندم و یونجه - صفحه:1-23

  tick  تاثیر مقادیر و منابع گوگرد بر رشد و برخی خواص کیفی میوه سیب رقم زرد - صفحه:25-44

  tick  بررسی صفات فنوتیپی و برخی خصوصیات محرک رشدی باکتری های ریزوبیومی جداسازی شده از گره های ریشه ای سویا - صفحه:45-64

  tick  برآورد مقدار کربن آلی خاک با استفاده از داده های ابرطیفی در گستره Vis-Nir-Swir - صفحه:65-82

  tick  ارزیابی تحمل به شوری دو رقم زیتون بر اساس شاخص های رشد و تحلیل روابط رگرسیونی آن ها با شوری - صفحه:83-100

  tick  خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رسی خاک های حاوی زئولیت منطقه رفسنجان - صفحه:101-118

  tick  ارزیابی وضعیت فلزات سنگین در منطقه شهرک صنعتی روی زنجان به کمک شاخص بار آلودگی - صفحه:119-133

  tick  تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ های حل کننده فسفر در طی زمان - صفحه:135-150

  tick  سرعت تجزیه ویناس چغندرقند و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو خاک آهکی و اسیدی - صفحه:151-166

  tick  اثر تراکم بر معدنی شدن نیتروژن خاک در مراحل زمانی مختلف - صفحه:167-172
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved