>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:1


  tick  بهبود تغذیه ذرت علوفه ای با مصرف کود دامی و کشت مخلوط با گاودانه و لوبیا در یک خاک آهکی - صفحه:1-22

  tick  تاثیر کاربرد باکتری های ریزوبیومی محرک رشد گیاه بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:23-41

  tick  تاثیر منبع کودی و نسبت های کشت مخلوط بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف گیاه شنبلیله و سیاهدانه - صفحه:43-60

  tick  تلفیق داده های توپوگرافی و ویژگی های خاک برای پیش بینی مکانی پارامترهای مدل منحنی انقباض خاک - صفحه:61-78

  tick  ارزیابی وضعیت تغذیه ای باغ های زیتون طارم با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه - صفحه:79-95

  tick  اثر مدیریت خاک ورزی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی های خاک در اراضی شیب دار - صفحه:97-111

  tick  پیامد کاربرد قارچ های Piriformospora Indica و Trichoderma Tomentosum بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum Basilicum L.) در سطوح مختلف نیترات مس - صفحه:113-127

  tick  تاثیر موقعیت شیب بر توزیع خاکدانه ای کربن آلی، فعالیت آنزیم ال- گلوتامیناز و پایداری ساختمان خاک - صفحه:129-143

  tick  تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از اجزای کربن توده خاک و خاکدانه در منطقه صفاشهر استان فارس - صفحه:145-157

  tick  ارزیابی برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از سنجش از دور و زمین آمار در منطقه بافت کرمان - صفحه:159-172

  tick  اثر مقایسه شاخص های مختلف استخراج شده از تصاویر ماهواره لندست برای پهنه بندی شوری خاک در مزرعه نمونه ارتش گرگان - صفحه:173-186

  tick  قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه های شنی سبزوار - صفحه:187-200

  tick  برآورد فاکتور اقلیمی فرسایش بادی با استفاده از تابع توزیع منطقه ای - صفحه:201-214

  tick  تاثیر اسیدهای آلی بر جذب و تثبیت آهن در خاک های آهکی و اسیدی - صفحه:215-228

  tick  بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری های تثبیت کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم - صفحه:229-242

  tick  ارزیابی پسماندهای آلی مختلف برای کشت قارچ دکمه ای و تاثیر آن ها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی - صفحه:243-252

  tick  تاثیر سطوح مختلف یک پلیمر محلول در آب و قارچ میکوریز بر جذب کادمیوم شبدر برسیم - صفحه:253-262

  tick  بررسی آلودگی نیکل در برگ درختان چنار (Platanus Orientalis) حاشیه خیابان ها و خاک های سطح شهر رشت - صفحه:263-268
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved