>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:4


  tick  پهنه بندی رقومی قابلیت هدایت الکتریکی ظاهری با استفاده از رگرسیون کریجینگ و واریوگرام محلی در منطقه اردکان - صفحه:1-30

  tick  پیامد زمان تماس، اندازه کروم و ماده آلی خاک بر چگونگی رشد کرم های خاکی گونه Eisenia Fetida - صفحه:31-56

  tick  تاثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک و گیاه ذرت - صفحه:57-80

  tick  امکان سنجی استفاده از ظرفیت بافری فسفر (Pbc) برای تخمین فسفر قابل جذب ذرت در برخی خاک های آهکی - صفحه:81-104

  tick  مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاک های شالیزاری منطقه نورآباد ممسنی و اراضی بکر مجاور (استان فارس) - صفحه:105-126

  tick  استفاده از رادیونوکلوئید بریلیوم- 7 در برآورد توزیع مجدد خاک در زمین های دیم استان کرمانشاه - صفحه:127-148

  tick  شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم های مختلف تولیدی در خراسان - صفحه:149-170

  tick  اثر شاخص های پایداری خاکدانه بر عملکرد گندم در یک خاک با سطح ویژه بالا تحت روش های مختلف خاک ورزی - صفحه:171-192

  tick  تغییرات شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم - صفحه:193-214

  tick  تاثیر گروه بندی خاک ها براساس مقدار کربن آلی و رس آن ها بر کارآیی توابع انتقالی سلسله مراتبی گنجایش تبادل کاتیونی خاک - صفحه:215-234

  tick  ارزیابی تاثیر باکتری های محرک رشد و شوری بر جوانه زنی و رشد بوته ذرت (Zea Mays L) - صفحه:235-254

  tick  ارزیابی تغییرات مکانی آهن قابل دسترس و عوامل موثر بر آن در خاک های شالیزاری (مورد مطالعه: اراضی شالیزاری مرکزی گیلان) - صفحه:255-274

  tick  اثر توام شوری و تراکم خاک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:275-294

  tick  واسنجی و اعتبارسنجی مدل Swat با استفاده از الگوریتم پرندگان برای شبیه سازی رواناب و رسوب در یک حوزه آبخیز کوهستانی - صفحه:295-312

  tick  اثر کشت گندم بر شکل های مختلف فسفر معدنی در خاک های لسی استان گلستان - صفحه:313-330

  tick  تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی به کمک چهار گونه قارچ گندروی خاک زی و چوب زی - صفحه:331-346

  tick  اثر آتش سوزی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در جنگل باغ شادی هرات، استان یزد - صفحه:347-354

  tick  بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی بر عناصر مغذی خاک (مطالعه موردی: برخی از اراضی کشاورزی شهرستان کلاله- استان گلستان) - صفحه:350-360
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved