>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:2


  tick  بررسی اثرات پتاسیم، روی و سیلیسیم بر عملکرد اجزای عملکرد و جذب آن‌ها در دانه برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:1-24

  tick  اثر برخی نمک‎ها بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون‎های خاک - صفحه:25-47

  tick  بررسی تاثیر تلقیح با قارچ میکوریز بر رشد و جذب عناصرغذایی کاهو رقم سیاهو (Lactuca Sativa L.) - صفحه:49-69

  tick  ارزیابی تعدادی از مدل‏های مقاومت فروروی خاک در برخی از کشت و صنعت‏های نیشکر استان خوزستان - صفحه:71-90

  tick  بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف‌کش متری‌بیوزین در خاک - صفحه:91-110

  tick  بررسی و برآورد میزان تحویل و انتقال رسوب به آبراهه‌ها و رودخانه‌ها توسط جاده‌های جنگلی دارابکلا - صفحه:111-129

  tick  بررسی خصوصیات محرک رشد گیاهی برخی باکتری‌های ریزوبیومی جداسازی شده از خاک‌های ایران - صفحه:131-150

  tick  تاثیر ترکیبات فسفاته بر کاهش قابلیت فراهمی سرب در گیاه اسفناج کشت‌شده در یک خاک آهکی - صفحه:151-167

  tick  بررسی خصوصیات ریشه و شاخص کلونی‌زایی لوبیا چشم‌بلبلی و ذرت تحت مصرف باکتری مزوریزوبیوم و قارچ آربسکولار میکوریزا در کشت مخلوط - صفحه:169-185

  tick  تخمین مقادیر شاخص مخروطی خاک به کمک مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل رگرسیونی - صفحه:187-204

  tick  بررسی رابطه شکل‌های مختلف پتاسیم و کانی‌‌های رس خاک در فیزیوگرافی‌های مختلف منطقه اسکان عشایر نورآباد ممسنی، استان فارس - صفحه:205-222

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری‌های کاهنده آهن فریک از خاک‌های شالیزاری شمال ایران - صفحه:223-237

  tick  اثرات باکتری‌های حل‌کننده فسفر بر قابلیت استفاده فسفر در زراعت سورگوم - صفحه:239-253

  tick  عکس‌العمل رشد یونجه، کتان و آگروپایرون در خاک‌های آلوده به لجن نفتی - صفحه:255-264

  tick  تاثیر سیستم‌های خاک‌ورزی بر ترسیب کربن در دشت آق‌قلا استان گلستان - صفحه:265-272
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved