>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:3


  tick  اثر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات کانی‌شناسی بخش رس خاک و خصوصیات میکرومورفولوژی خاک در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:1-32

  tick  پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش‌های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک - صفحه:33-60

  tick  تاثیر کاربرد سودوموناس‌های فلورسنت حل‌کننده فسفات‌ و کود فسفری بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه کنجد - صفحه:61-86

  tick  بررسی خصوصیات ژنتیکی و میکرومورفولوژیکی تعدادی از خاک‌های شور- سدیمی غرب دریاچه ارومیه - صفحه:87-111

  tick  بررسی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی دانهال‌های پسته (Pistacia Vera) استان کرمان و مقایسه برخی جدایه‌ها از طریق کشت گلخانه‌ای - صفحه:113-133

  tick  تاثیر مقیاس نقشه‌ خاک بر نتایج مدل Swat در شبیه‌سازی روند جریان روان‌آب ماهانه‌ در حوضه‌ آبخیز تویسرکان - صفحه:135-153

  tick  اثر تلقیح قارچ Piriformospora Indica بر جذب و انتقال برخی از عناصر در دو رقم گندم - صفحه:155-173

  tick  تاثیر تیمارهای آلی و معدنی بر غلظت فلزات سنگین در یک خاک آلوده و اندام هوایی تربچه - صفحه:175-193

  tick  ارزیابی ویژگی‌های محرک رشدی استرپتومایسس‌های خاک و کاربرد بالقوه آن‌ها در بهبود رشد اولیه ذرت و جذب فسفر - صفحه:195-213

  tick  تاثیر ترکیب کودهای شیمیایی و زیستی بر میزان کادمیوم و پارامترهای رشدی گیاه دارویی شنبلیله در یک خاک‌ آلوده به کادمیوم - صفحه:215-231

  tick  تاثیر درازمدت روش‌های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک - صفحه:233-249

  tick  ارزیابی اثرات علف‌کش‌های تریفلورالین، متری‌بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه‌های Bradyrhizobium Japonicum - صفحه:251-268

  tick  تاثیر مقادیر و دفعات مصرف کمپوست زباله شهری بر غلظت سرب، نیکل و کادمیوم در خاک و گیاه ذرت - صفحه:269-285

  tick  بررسی سرعت جذب آمونیوم در سری‌های مختلف خاک‌های استان گلستان - صفحه:287-304

  tick  بررسی توزیع خاکدانه‌ای آمیدوهیدرولاز‌ها در کاربری‌های مختلف اکوسیستم‌های جنگلی - صفحه:305-322

  tick  ارزیابی روش‌های درون‌یابی جهت تعیین پراکندگی برخی عناصر غذایی کم‌مصرف در اراضی کشاورزی استان گلستان - صفحه:323-334

  tick  اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین در آزادسازی فسفر از سنگ فسفات - صفحه:335-343
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved