>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی، کاربرد تیوباسیلوس تیواکسیدانس و گوگرد بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت (Zea Mays L.)  
   
نویسنده انصوری علی ,غلامی احمد ,عباس دخت حمید ,قلی پور منوچهر ,برادران مهدی ,فلاح نصرت آباد علیرضا
منبع مديريت خاك و توليد پايدار - 1393 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:109 -126
چکیده    استفاده از موجودات مفید خاکزی به‌منظور بهبود حاصلخیزی خاک، افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی و نیز تامین سلامت گیاه، از بهترین شیوه‌های علمی برای کمک به تعادل سیستم زنده خاک محسوب می‌شود. در این آزمایش اثر تلقیح قارچ میکوریزا، باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس و گوگرد بر رشد و عملکرد ذرت مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. عوامل مورد پژوهش شامل میکوریزا در دو سطح (تلقیح M1 و عدم تلقیح M0)، تیوباسیلوس تیواکسیدانس در دو سطح (مصرف T1 و عدم مصرف T0) و سه سطح گوگرد (صفر S0، 250=S1 و 500=S2 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج این بررسی نشان داد که با تلقیح میکوریزا، تیوباسیلوس تیواکسیدانس و کاربرد گوگرد pH خاک، عملکرد دانه، وزن بلال، تعداد دانه در بلال، ارتفاع ساقه، وزن 100 دانه (به‌جز میکوریزا) و عملکرد بیولوژیک در مقایسه با شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. برهمکنش باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس و گوگرد نیز تاثیر معنی‌داری را بر صفات مورد بررسی، به‌جز عملکرد بیولوژیک نشان داد. همچنین برهمکنش میکوریزا و تیوباسیلوس تیواکسیدانس موجب کاهش معنی‌دار pH خاک و افزایش ارتفاع ساقه شد.واژه‌های کلیدی: تیوباسیلوس تیواکسیدانس، گوگرد، میکوریزا، عملکرد، pH
کلیدواژه تیوباسیلوس تیواکسیدانس ,گوگرد ,میکوریزا ,عملکرد ,pH
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved