>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:2


  tick  ارتباط خصوصیات خاک در سطوح مختلف ژئومورفیک با تغییرات مکانی آرسنیک خاک (مطالعه موردی: منطقه بیجار، استان کردستان) - صفحه:1-27

  tick  اثرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک های با کاربری های مختلف بر پایداری خاک دانه ها در بعضی از اراضی استان خوزستان - صفحه:29-51

  tick  فراهمی و جزءبندی فسفر معدنی در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب - صفحه:53-73

  tick  تاثیر مایه زنی میکروبی یک خاک آلوده به سرب بر رشد، برخی ویژگی های فیزیولوژیک و جذب و انتقال سرب، آهن و روی توسط گل گندم (Centaurea Cyanus - صفحه:75-93

  tick  اثر دما بر شکل های معدنی و جذب فسفر در خاک های به شدت آهکی - صفحه:95-114

  tick  تاثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکی - صفحه:115-131

  tick  تاثیر تغییر کاربری اراضی بر فعالیت آنزیمی خاک در جلگه سلدوز (آذربایجان غربی- نقده) - صفحه:133-149

  tick  بررسی امکان استفاده از زئولیت در ترکیب با مواد آلی مختلف به عنوان بستر کاشت گیاه دراسنا (Dracaena Marginata Ait.) - صفحه:151-168

  tick  اثر باکتری های حل کننده سیلیکات بر آزادسازی پتاسیم از کانی میکایی گلوکونیت در ریزوسفر گیاه کلزا (Brassica Napus) - صفحه:169-185

  tick  تاثیر عناصر غذایی و شوری بر رشد و کارایی باکتری های تجزیه کننده مواد نفتی - صفحه:187-203

  tick  بررسی اثرات مایه تلقیح ازتوباکتر به همراه کود دامی بر رشد گندم دیم - صفحه:205-219

  tick  اثر جنیستئین بر هم زیستی گیاه لوبیا و باکتری ریزوبیوملگومینوزاروم بیوار فازئولی در تنش شوری - صفحه:221-236

  tick  روابط شکل های فسفر معدنی و آلی با رشد ذرت و جذب فسفر در برخی خاک های استان آذربایجان شرقی - صفحه:237-250

  tick  جداسازی و بررسی برخی از صفات محرک رشد گیاهی سودوموناس های فلورسنت بومی مزارع سویای استان گلستان - صفحه:251-264

  tick  تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کوددهی بر جامعه میکروبی خاک در زراعت کلزا - صفحه:265-272

  tick  اثرات برهم کنش گوگرد و روی بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی ذرت دانه ای - صفحه:273-278
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved