>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:3


  tick  تاثیر روش کاربرد و سطوح مختلف اسیدهومیک بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گیاه کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:1-17

  tick  تاثیر کاربری اراضی و مواد مادری بر آلودگی خاک‌های سطحی شمال استان خوزستان به عناصر سرب و مس - صفحه:19-36

  tick  اثرتنش کم آبی و قارچ های میکوریزی Rhizophagus Intraradices و Funneliformis Mosseae برخصوصیات رشدی و جذب برخی عناصر در عدس - صفحه:37-53

  tick  ترکیب روش‌های نقشه‎برداری مرسوم و زمین‎آماری برای تخمین برخی از ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک ‏(مطالعه موردی: منطقه ساردوئیه، استان کرمان)‏ - صفحه:55-72

  tick  تاثیر تلقیح باکتری حل‌کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت‌دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه‌ای - صفحه:73-90

  tick  بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر خصوصیات شیمیایی برگ پرتقال (تامسون ناول) - صفحه:91-106

  tick  تاثیر روش کاربرد و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه سیر ( Allium Sativum) - صفحه:107-121

  tick  تاثیر گچ، گوگرد و هیوماکس بر برخی ویژگی‏‌های نهال پسته و خاک در مزرعه - صفحه:123-138

  tick  تاثیر باکتری های‌حل‌کننده پتاسیم بر برخی ویژگی های گندم و جذب پتاسیم در شرایط گلخانه‌ای - صفحه:139-152

  tick  ارزیابی تناسب اراضی منطقه هشترود با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تیپ بهره وری نخود آبی - صفحه:153-166

  tick  اارزیابی وضعیت تغذیه‌‌ای هندوانه با استفاده از روش تلفیقی تشخیص و توصیه (Dris) در آذربایجان غربی - صفحه:167-180
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved