>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خاستگاه واج /I/ در زبان فارسی  
   
نویسنده بختیاری رحمان
منبع پژوهش هاي زباني - 1389 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:29 -44
چکیده    واج /l/ یکی از واج‌های زبان فارسی است که دارای چند منشا متفاوت است. منشا واج /l/ در شماری از واژگان زبان فارسی نیز مشخص نیست.این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحوّل واج /l/ و واجهایی بپردازد که در زبان فارسی منجر به شکل گیری واج /l/ شده اند. در این خصوص سیر تحوّل واج /l/ در دیگر زبانهای خواهر ایرانی نیز بررسی شده است، چرا که این زبانها به نحوی در زبان فارسی تاثیر گذاشته اند.در این مورد، تحوّل واج /l/ و واجهایی که منجر به /l/ در فارسی و زبانهای خواهر شده اند، از هندواروپایی به هند و ایرانی و ایرانی باستان (میانه و نو) بررسی شده است و در خصوص هر یک از تحوّلات، مثال یا مثالهایی ذکر شده است. در پایان نیز به دسته بندی ریشه‌شناختی واژگان l - دار فارسی پرداخته شده و منشا واج l در واژگان l- دار فارسی مشخص شده است.
کلیدواژه زبانشناسی تاریخی ,ریشه‌شناسی فارسی ,بازخوانهای هندواروپایی ,خاستگاه واج //L
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, استادیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved