>
Fa   |   Ar   |   En
   ابعاد معناشناختی «باید»در زبان فارسی  
   
نویسنده عموزاده مهدیرجی محمد ,رضائی حدائق
منبع پژوهش هاي زباني - 1389 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:57 -78
چکیده    باید از جمله مقوله‌های واژگانی در زبان فارسی است که به طور جدّی با مقوله معنایی وجهیت گره خورده و از این روی، دارای ابعاد معناشناختی پیچیده و قابل تامّلی می‌باشد. در مقاله حاضر با بررسی و تحلیل شواهدی از زبان فارسی معاصر، برخی از ابعاد معناشناختی و کاربرد شناختی مقوله باید در این زبان مورد مطالعه قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد که مقوله یاد شده، منتقل کننده طیف گسترده‌ای از معانی وجهی در زبان فارسی می‌باشد. در این میان در حالی که معانی وجهی معرفتیِ مقوله باید بسیار محدود است، این مقوله، دارای انواع مختلفی از معانی وجهی کنشگر محور می‌باشد. مسیله‌ای که ظاهراً با تحلیل‌های در زمانی قابل توجیه است. تنوع معانی وجهی باید را می‌توان با چارچوبی کاربردشناختی، شرح و توصیف نمود و آن را زاییده تاثیر بافت‌های مختلف بر معنای این مقوله و مرتبط با عناصری چون زمان دستوری و نشانگرهای وجهی دانست.
کلیدواژه باید ,وجهیت ,معرفتی ,وجهیت کنشگر محور ,معانی وجهی ,بافت
آدرس دانشگاه اصفهان, عضو هییت علمی، دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved