>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت فعل در زبان بلخی  
   
نویسنده جعفری دهقی محمود
منبع پژوهش هاي زباني - 1389 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:45 -56
چکیده    ساخت فعل یکی از مهمترین مقوله‌های دستوری در زبانهای ایرانی است. مقایسه ساخت فعل در زبانها و گویشهای ایرانی می‌تواند بیانگر پیوند این زبانها و بستگی آنها به یک شاخه زبانی، یعنی زبانهای ایرانی باستان باشد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، یکی بررسی چگونگی ساخت فعل در زبان بلخی و دودیگر حصول به این نتیجه است که آیا ساخت فعل در این زبان با دیگر زبانهای ایرانی میانه از هماهنگی و ارتباط کافی برخوردار هست یا خیر؟ برای انجام این پژوهش از دو مجموعه اسناد و متون بلخی گردآوری پروفسور نیکلاس سیمز ویلیامز بهره برده‌ایم. نتایج حاصله، بیانگر پیوند زبان بلخی با دیگر زبانهای ایرانی میانه شرقی است.
کلیدواژه فعل ,مادّه ,شناسه ,صفت مفعولی ,زبان بلخی
آدرس دانشگاه تهران, گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved