>
Fa   |   Ar   |   En
   گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی، تحلیلی کمینه گرا  
   
نویسنده درزی علی ,یار احمد زهی ناهید
منبع پژوهش هاي زباني - 1390 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:37 -56
چکیده    در این مقاله به بررسی احتمال حضور گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی میپردازیم و نشان میدهیم که در گروه های اسمی ساده عدد و یا سور در حوزه میانی و در جایگاه هسته یک فرافکن نقشی از نوع گروه عدد و یا سور تولید میشوند. همچنین نشان میدهیم که در صورت حضور ممیز، گروه اسمی بلوچی نمونه ای از ساخت شبه بخشی مجاور است که در آن ممیز در جایگاه هسته گروه ممیز قرار میگیرد. از آنجا که وجود ممیز در گروه اسمی، حضور عدد و یا سور را الزامی مینماید، فرض میکنیم که هسته گروه ممیز میزبان مشخصه ای تعبیرناپذیر از نوع [uq] است که تنها درصورت تشکیل یک گروه سور و یا عدد بر فراز آن ارزش گذاری میشود.
کلیدواژه گروه تعریف ,گروه سور ,گروه ممیز ,ساخت شبه بخشی ,گروه مقدار
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved