>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانی   
سال:1400 - دوره:12 - شماره:1


  tick  بررسی تسلط دانش‌‌‌‌آموزان دوزبانۀ ‌‌‌آذربایجانی-فارسی بر تکواژهای وابستۀ هم‌‌‌نام فارسی در چارچوب انگارۀ چهار تکواژ - صفحه:97-120

  tick  بررسی تلفظ دو تکواژ هم‌نقش-هم‌نویسۀ عطف و ربط در بافت‌های گوناگون - صفحه:49-70

  tick  بررسی روان-زبان‌شناختی تاثیر نمود دستوری بر تفسیر ضمیر فاعلی مبهم و روابط گفتمانی در زبان فارسی - صفحه:193-218

  tick  تاثیر جنسیت در کاربرد افزوده‌های وجهی در نوشتار فارسی‌آموزان خارجی سطح پیشرفته از منظر دستور نقش‌گرایی - صفحه:121-143

  tick  تاثیر عناصر نوایی بر استنتاج شنونده در گفته های حاوی ورامعنا (تضمن) - صفحه:245-268

  tick  تقطیع پذیری و ترتیب پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی - صفحه:71-96

  tick  ساختار و معنی واژه پارس (پرسومش) بر پایه تحولات زبان شناسی و روایات اساطیری-تاریخی - صفحه:219-243

  tick  سبک شناسی گفتمانِ داستان کوتاه «دهلیز» از منظر فرانقش های «اندیشگانی» و «متنی» بر اساس دستور نقش گرای نظام مند هلیدی - صفحه:169-192

  tick  واژه بست های ضمیری در بَشاگَردی شمالی و جنوبی: تحلیلی رده شناختی - صفحه:145-168

  tick  واژه به مثابه گفتمان: بررسی پیوند واژه با دوره‌ها و گفتمان‌های تاریخی - صفحه:1-26

  tick  چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X Be-Vpres]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت - صفحه:27-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved